Vergeet het Asbest Attest niet!

Asbest Attest Hippique.Immo

De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil ze Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken. Daarom wordt vanaf 23 november 2022 een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen gebouwd voor 2001.

Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders. 

Wat is het asbestattest?

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie levert de OVAM voor elk gebouw een uniek asbestattest af. Dit attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en geeft advies over hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden. 

Dankzij het asbestattest komt u dus te weten welke materialen asbest bevatten en hoe u als eigenaar het gebouw asbestveilig kan maken. De inventarisatie voor een asbestattest is 'niet-destructief'. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de materialen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Bij het opstellen van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel. Toch zijn ook voor een niet-destructieve inventaris soms kleine beschadigingen van verdachte materialen nodig. Vaak kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet. Voor de monstername moet dan een stukje van het verdacht materiaal verwijderd worden. 

Heb ik een asbestattest nodig?

Vanaf 23 november 2022 heeft u een geldig asbestattest nodig wanneer 

  • u eigenaar bent van een gebouw of een deel van gebouw (vb. een appartement),
  • en het gebouw(deel) gebouwd is voor 2001,
  • en de oppervlakte van het gebouw(deel) 20 m² of meer is,
  • en het gebouw(deel) toegankelijk is,
  • als u het gebouw(deel) verkoopt.

Vanaf 2032 moet u voor elk gebouw dat gebouwd is voor 2001 en waarvan u eigenaar bent een asbestattest hebben.De regelgeving stelt dat de eigenaar de inhoud van een geldig asbestinventarisattest moet meedelen aan de kandidaat-koper bij het sluiten van het compromis voorafgaand aan de verkoop van de woning. In de praktijk wil een koper weten waar asbest zit in het gebouw nog voor die besluit om een bod uit te brengen omwille van de mogelijke impact op de renovatiekosten. Vooral tijdens een plaatsbezoek zal die het attest willen inkijken, dan kan die meteen de informatie in het attest overlopen tijdens het plaatsbezoek. 

Eigenaar
Het is de eigenaar die moet beschikken over een asbestattest. Die kan wel een volmacht geven om een inventaris voor het asbestattest te laten opmaken, bijvoorbeeld aan een makelaar of gebouwbeheerder. 
Het is niet de verplichting van een huurder om daarvoor in te staan.  Wanneer een eigenaar beschikt over een asbestattest, moet hij een kopie bezorgen aan de huurder(s). 

Gebouwd voor 2001
Een asbestattest is enkel verplicht bij een gebouw of een deel van een gebouw dat gebouwd is voor 2001. Is uw gebouw jonger dan 2001 dan zit er normaal geen asbest in. De productie van materialen met asbest werd verboden in België in 1998. Gedurende enkele jaren werden nog oude stocks opgebruikt, maar vanaf 2001 kan men ervan uitgaan dat er geen asbest meer in nieuwe gebouwen werd gebruikt. 

Met een oppervlakte van 20 m² of meer
Enkel voor een gebouw of gebouwdeel van 20 m² of meer is een asbestattest nodig. Voor de berekening van deze oppervlakte gelden enkele regels.
Gaat het om een kleiner gebouwdeel, vb. een studio van 16 m², dat deel uitmaakt van een groter gebouw? Dan is er toch een asbestattest nodig.
Staan er op het eigendom verschillende kleine gebouwtjes? Dan moet u de oppervlakte van de gebouwtjes optellen. Bedraagt de som 20 m² of meer, dan heeft u toch een asbestattest nodig. Bijvoorbeeld voor de verkoop van een wei met vier stallen van 6 m² is een asbestattest nodig. Verkoopt u een wei met enkel één stal van 6 m², dan is geen asbestattest nodig.

Toegankelijk
Enkel voor toegankelijke gebouwen of gebouwdelen heb je een asbestattest nodig. Met toegankelijk wordt bedoeld een gebouw(deel) met een dak dat minstens 1,5m hoog is. Verkoopt u een terrein met enkel een openluchtparking zonder gebouwtjes of een terrein met enkel een schutting, dan heeft u geen asbestattest nodig. Gaat het om een terrein met een stalletje van 1,4 m hoogte, ook dan heeft u geen asbestattest nodig.

Bij verkoop
Vanaf 23 november is het verplicht voor de eigenaar/verkoper om te beschikken over een asbestattest bij het sluiten van het compromis (onderhandse akte) voorafgaand aan de verkoop van de woning. Het gaat om een verplichting bij de overdracht onder levenden. Ook een schenking valt daar onder. Een erfenis dan weer niet.

Vanaf 2032 is elke eigenaar van een gebouw gebouwd voor 2001 verplicht om een asbestattest te bezitten. 

Bron: https://ovam.vlaanderen.be/het-asbestattest

Vraag uw gratis schatting aan
Blijf op de hoogte